ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

                1.1   ชื่อ  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ที่ตั้ง   304   หมู่ที่  1   บ้านหนองแดง     ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอคอนสวรรค์    จังหวัดชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140    โทร  044-052509 

E-mail   nongdang-1@hotmail.com     website    http://ndk.chaiyaphum1.com     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   เขต  1

               1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ปฐมวัย   ถึงระดับ   ประถมศึกษาปีที่  6

                1.3   มีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านหนองแดง หมู่ที่  1  บ้านหนองแดง หมู่ที่  8     บ้านภูทอง  หมู่ที่  7


ข้อมูลด้านการบริหาร

                2.1   ชื่อ สกุลผู้บริหาร  นายนรินทร์  มังคละมี  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  20  ตุลาคม  2551  จนถึงปัจจุบัน   

2.2   ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)      -    คน

2.3   ประวัติโดยย่อ   คำขวัญ   วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)  เป็นโรงเรียนหนึ่งใน  จำนวน  17 โรงเรียน                ในศูนย์พัฒนาการศึกษานครกาหลง 2  อำเภอคอนสวรรค์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  1  มีนาคม  2475  โดยพระครูวิจิตร  นิโรธคุณ  เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ  ได้มาตั้งไว้ก่อนโดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองแดง  ต่อมาคณะกรรมการเมืองชัยภูมิ ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อว่า โรงเรียนประจำตำบลคอนสวรรค์ 3(วัดหนองแดง)  เปิดทำการสอนครั้งแรกชั้น ป. 1 จำนวน  2  ห้องเรียน นักเรียน 69  คน ครู  2  คน  คือ  นายรื่น  แซ่ตั้ง  เป็นครูใหญ่  และนายกอง  คุณธรรม   ต่อมาเมื่อ พ.ศ.  2498  นายแก้ว  ฐานวิเศษ ครูใหญ่ ได้มาสร้างเป็นอาคารเรียนเอกเทศถาวรในที่ดินปัจจุบัน ต่อมา พ.ศ. 2513  ทางราชการอนุมัติให้เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย ( ชั้น ป.5-7 ) ดำเนินการเรื่อยมา ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 4 ปี) จนถึง ชั้นประถมศึกษา   ปีที่  6  โดยมี นายนรินทร์  มังคละมี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


      คำขวัญ                  ตรงต่อเวลา     รู้หน้าที่      มีวินัย     ใฝ่ศึกษา

                  วิสัยทัศน์               เรียนรู้ตลอดชีวิต         คิดอย่างสร้างสรรค์       ก้าวทันเทคโนโลยี                                                                                                    มีความรับผิดชอบ       นอบน้อมคุณธรร